Kredyt preferencyjny - bądź przezorny zabezpiecz majątek prywatny

Kredyt preferencyjny – bądź przezorny zabezpiecz majątek prywatny

Expander Szczecin - kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Co pewien czas świat ogarniają kryzysy gospodarcze. Każde najmniejsze zachwianie gospodarki pociąga za sobą problemy finansowe. Spora grupa osób prowadzących działalność gospodarcza nie ma zabezpieczenia na taką ewentualność. Jeszcze gorzej sprawy się mają kiedy „cykliczna” sytuacja kryzysowa pokrywa się z jakimiś nadzwyczajnymi sytuacjami na świecie.

Jak pokazuje 2020 rok, sytuacja gospodarki światowej pogrążona jest dodatkowo pandemią. Za jakiś czas eksperci będą prześcigali się w analizowaniu co było najpierw, kolejny cykliczny kryzys czy pandemia, a może pandemia wywołała kryzys. Póki co nie ma sensu się nad tym zastanawiać. Należy ratować wszystko co jeszcze da radę się uratować. W tym działaniu ratunkowym należy głównie zabezpieczyć swój prywatny majątek.

Co to jest kredyt preferencyjny?

W czasach tak poważnej zapaści gospodarczej jaka szykuje się w związku z pandemią roku 2020, rządy wielu krajów starają się pewne procesy złagodzić. Jedną z form ratowania gospodarki są kredyty na preferencyjnych warunkach proponowane przedsiębiorcom przez rząd.

Kredyt preferencyjny, krótka definicja

Kredyt preferencyjny jest to bankowy kredyt udzielany najczęściej na ogólnych warunkach kredytowych, których część zobowiązuje się pokryć rząd. Ten rodzaj kredytu kierowany jest do konkretnych grup odbiorców, którymi mogą być np. rolnicy, przedsiębiorcy z wybranych branż, określone grupy społeczne itp. Preferencyjne warunki mogą dotyczyć: ogólnych warunków umowy, harmonogramu spłaty, wysokości oprocentowania, możliwość zastosowania karencji, rodzaju i warunków zabezpieczenia, częściowej partycypacji w spłacie odsetek, częściowego pokrycia całości kosztów włączając w to kapitał.

Kredyt preferencyjny ma za zadanie wsparcie bieżącej działalności prowadzonej przez beneficjenta, zabezpieczając go przed utratą płynności finansowej. Dodatkową rolą tego rodzaju kredytu jest pobudzenie i wspomożenie rozwoju.

Podmiot ubiegający się o tego rodzaju kredyt, musi najczęściej spełnić dodatkowe wymogi formalne nie występujące przy ubieganiu się o kredyt na warunkach rynkowych. Kredytobiorca musi wskazać i wykazać zasadność ubiegania się o tego rodzaju wsparcie finansowe.

Należy jednak pamiętać, że nie jest to darowizna, a forma wsparcia finansowego podlegającego zwrotowi. Podsumowując, należy stwierdzić, że jak by na to nie patrzeć trzeba będzie ten kredyt kiedyś spłacić.

Rozdzielność majątkowa – najlepszą formą zabezpieczenia majątku kredytobiorcy

W czasach kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią rząd wychodzi do przedsiębiorców z propozycją pomocy w postaci kredytu preferencyjnego. Niewątpliwie jest to dobre rozwiązania i w wielu przypadkach jest to jedyne możliwe wsparcie przedsiębiorstwa. W tym miejscu należy bardzo prozaicznie stwierdzić, że rząd nie ma wyboru. Bo jaki może mieć wybór rząd potrzebujący pieniędzy z podatków, kiedy doprowadza świadomie do zamknięcia gospodarki przynoszącej wpływy do budżetu państwa.

Każdy przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową. Jeśli audyt finansowy wskazuje na możliwość zachwiania płynności finansowej firmy, pierwsze co powinno być zrobione to zabezpieczenie własnego prywatnego majątku. Jeśli żadne zabezpieczenia nie zostały wprowadzone wcześniej to najwyższy czas na przeprowadzenie rozdzielności majątkowej. Jest to najprostsza, najtańsza, najszybsza i najskuteczniejsza forma zabezpieczenia majątku prywatnego.

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Jest to czynność prawna polegająca na podziale majątku wspólnego małżonków. Może ona być przeprowadzona w formie aktu notarialnego lub wyroku sądowego. Najszybsze i najłatwiejsze jest skorzystanie z usług notariusza.

Notariusz sporządza akt notarialny potwierdzający dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków. Nie ma znaczenia w jakich proporcjach majątek zostanie podzielony i co w jego skład należny każdemu z małżonków wchodzi. Notariusz w akcie notarialnym bez zadawania zbędnych pytań zapisze wszystko co ustalą między sobą małżonkowie. Zgodne podpisanie aktu notarialnego przez oboje małżonków w obliczu notariusza, potwierdza zgodny z prawem podział majątku. I to wszystko.

Ta prosta czynność jest gwarantem nienaruszalności majątku prywatnego małżonka nie prowadzącego działalności gospodarczej.

Jest jeden ważny warunek do spełnienia, aby dzieląc majątek czuć się bezpiecznym. Podział majątku powinien być dokonany przed powstaniem wierzytelności. Jeżeli ten warunek nie został dochowany, wierzyciel pomimo podziału majątku ma prawo dochodzenia swoich roszczeń ze wszystkich składników majątku wspólnego istniejącego przed jego podziałem.

W sytuacji kiedy sytuacja zewnętrza zagraża bezpieczeństwu firmy, należy poważnie zastanowić się jak najlepiej zabezpieczyć stan swojego posiadania. Sięgając po pomoc rządową w postaci różnego rodzaju wsparcia w tym kredytu preferencyjnego, trzeba mieć świadomość, że niezależnie od obrotu sytuacji ogólnej, kiedyś przyjdzie czas spłaty. Dziś rząd chce pomóc, ale nie zapomni o swojej pomocy i prędzej czy później się o nią upomni. A co kiedy firma, która otrzymała pomoc nie przetrwa?

Należy pamiętać, że pomoc udzielana jest za pośrednictwem banku i to bank, a nie rząd upomni się o swoje pieniądze.